Vuku Barnehage

Verdal kommune drev barnehage i et gammelt klubbhus, sol ble bygget til idrettslaget Vuku IL. Eksisterende barnehage ble revet, og en ny barnehage var ønsket med samme plassering som den gamle. Byggherre ønsket en barnehage med alt på ett plan, med en småbarnsavdeling, og 2 avdelinger for store barn. Eksisterende tomt ble utvidet.

Teknobygget

På Marøya i Nærøysund kommune pågår utvikling av et større nærings- og boligområde. Tiltakshaver Norbolig AS engasjerte høsten 2020 Arcon Prosjekt AS både til bebyggelsesplanarbeid og landskapsbehandling av området.  I etterkant av dette arbeidet fikk Arcon oppgaven med å skissere et forslag til et kontorbygg «Teknisk bygg» for teknologibedrifter, teknisk prosjekterende og eiendoms- og byggutviklere […]

Statnett

Statnett har besluttet å etablere et drifts- og beredskapssenter i Sannan, Steinkjer. Prosjektet omfatter oppføring av to bygg, derav ett kontorbygg i to etasjer med grunnareal på ca. 220m2. Beredskapssenteret skal oppføres som miljøklassifisert  som passivhus.  Bæresystem for bygget må dimensjoneres for senere mulighet for påbygg av en 3. etasje.   I tillegg skal det oppføres […]

Snåsa Sykeheim

Detaljprosjektering for nytt tilbygg ved Sykeheimen på Snåsa ble påbegynt våren 2019. Forut for dette hadde Arcon Prosjekt AS gjennomført et relativt omfattende forprosjekt. I forprosjektet ble det arbeidet med mange forskjellige løsninger for nytt sykeheimskonsept før man kom fram til endelig løsning. Tiltaket omhandlet i hovedsak riving av eksisterende eldre sykeheimsfløy for å gi […]

VIP senteret

Det var behov for revitalisering av VIP Senteret. Senteret, på 7500m2 ble oppført som funksjonærbygg for Kværner, men ble åpnet opp for eksterne leietakere i 2002. Byggherre ønsket å skape ett levende bygg med attraktive møteplasser, hvor både leietakere, besøkende og ulike aktiviteter skulle bli mer synlig i bygget. Og med dette synliggjøre VIP Senteret […]

Vital Rørvik

Vital Rørvik hadde behov for å utvide eksisterende fabrikk og samtidig ivareta daglig drift av fabrikken.  Vi hadde i oppdrag å tegne skisseprosjekt for nytt tilbygg på en mottakshall som skulle ha et arkitektonisk likt uttrykk som eksisterende bygg.  Oppdraget ble utvidet og skulle omfatte ny følgende: 

Sinkaberg Hansen

På Sinkaberg Hansens AS sin slaktefabrikk for oppdrettslaks på Marøya var behovet stort for utvidelse og modernisering av fabrikken. Arcon  Prosjekt  AS sammen med totalentreprenøren fikk i oppdrag å videreutvikle  bedriftens  planer  for  ny  fabrikk våren  2019.  Prosjekteringen ble påbegynt i 2019 og bygget ble tatt i bruk sommeren 2021. For å få plass til […]

Falstad Nedre

Falstad Nedre AS ønsket å rive to små uthus og sette opp et nytt bygg. Det skulle være plass til ny korntørke, garasjer for traktorer og biler, vaskehall for traktorer og biler og en del som skulle leies ut til det som da het ML-senteret, nå ECURA bo- og habilitering. Utleiedelen inneholder kafé med et […]

Sømnaveien 91

Nytt boligbygg med 12 leiligheter. Bygget ble utført med underetasje for parkering og leiligheter over 3 etasjer med inntrukket 3. etasje. Foto: Matti Riesto

Høylandet Auto

Ny bilforretning på industritomt ved Namsos, Spillumsstranda. Arcon Prosjekt AS fikk i oppdrag å utarbeide skisse-/forprosjekt med påfølgende konkurransegrunnlag for total-entreprise. Vi var ansvarlig arkitekt og rådgiver i prosjekteringsfasen, med ansvaret for koordinering av alle fag. Nytt bilanlegg som inneholder utstillingslokaler, verksted, 2 vaskehaller, dekkhotell, kontorer mm. Bilforretningen tilfredsstiller nye krav til forretninger for Peugeot […]