Miljø

Miljø og bærekraft er helt sentrale tema for fremtidige prosjekter.
Les mer om hva vi tilbyr innen energimerking, miljøkartlegging og byggsertifisering.

Energimerking

Energimerking er obligatorisk for alle ved salg eller utleie av alle bygg.  Alle yrkesbygg over 1000 m2 skal alltid ha en gyldig energiattest.

Når bygget er energimerket, får du en energiattest som viser hvor energieffektivt bygget er, og hvilke energikilder som normalt benyttes til oppvarming. I tillegg får du en liste med forslag til tiltak som kan gjøre bygget mer energieffektivt.

Arcon Prosjekt utfører energiberegninger av bygninger etter NS 3031. Med energiberegningsprogrammet SIMIEN kan vi utføre dynamiske simuleringer av energibehov, validere inneklima og evaluere bygningen mot energikravene i TEK17 og NS 3700.

Miljøkartlegging

Ved gjennomføring av tiltak i eksisterende byggverk skal det foretas en kartlegging av bygningsdeler, installasjoner og lignende som kan utgjøre farlig avfall etter avfallsforskriften. I forbindelse med rivning eller rehabilitering av bygg trer ofte krav om miljøsaneringsbeskrivelse inn.

En miljøsaneringsbeskrivelse er en sammenstilling av hvilke miljøfarlige stoffer og materialer som berøres av tiltaket, og hvilke mengder som må fjernes og behandles.

Miljøsaneringsbeskrivelsen sikrer at farlig avfall blir håndtert forsvarlig og verner helse og miljø fra å komme i kontakt med skadelige stoffer.

Vi utfører miljøkartlegging, utarbeider miljøsaneringsbeskrivelse og kan erklære ansvarsrett innenfor tiltaksklasse 1 og 2 for fagområdet miljøsanering, med funksjon som prosjekterende.

Byggsertifisering

Miljøsertifisering av bygg er en prosess der en uavhengig tredjepart vurderer og sertifiserer bygget basert på dets miljø- og bærekrafts- egenskaper. Sertifiseringen gir en dokumentert bekreftelse på at bygget oppfyller visse miljøkrav og standarder, og kan brukes som et verktøy for å måle og forbedre byggets miljøprestasjon.

Det finnes flere ulike miljøsertifiseringsordninger for bygg, deriblant BREEAM-NOR og Svanemerking. Disse ordningene har ulike kriterier og poengsystemer for å evaluere byggets miljøprestasjon, og kan være tilpasset ulike typer bygg og geografiske områder.

Vi har kompetanse på rådgivning av sertifisering, og har sertifisert BREEAM-AP for bistand i prosjektevaluering.