Arealplan

Vi tilbyr en rekke tjenester innen arealplan,
fra ansvarlig søker og geografisk informasjonssystem, til komplett kystsoneplan.

Tjenester
Byggesak

Byggesak er kommunens betegnelse på søknadsprosessen der tiltakshaver søker om tillatelse til riving, oppføring eller endring av bygg, konstruksjoner og anlegg. Byggesak kan også omfatte infrastruktur, bygningstekniske installasjoner, oppdeling og sammenføyning av boliger eller eiendommer.

Ansvarlig søker

Ansvarlig søker er tiltakshavers representant overfor kommunen, og skal stå for all kontakt mellom bygningsmyndigheten, foretakene og tiltakshaver. Ansvarlig søker har en administrativ oppgave som innebærer blant annet prosjektkoordinering og tilsyn med at ansvarsoppgavene til foretakene blir ivaretatt, fra søknad om byggetillatelse til ferdigattest.

Ansvarlig søkers primære oppgaver omfatter:

 • Utforming av søknad om byggetillatelse i ett trinn eller rammetillatelse
 • Utarbeide tiltaksprofil
 • Ansvarsbelegge fagområder
 • Nabovarsel
 • Dispensasjonssøknader
 • Søknad om igangsettingstillatelse
 • Søknad om tillatelse fra sektormyndigheter
 • Søknad om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
 • Videreformidle tillatelser og pålegg fra bygningsmyndigheten og sektormyndigheter
 • Sørge for nødvendig informasjonsflyt mellom de prosjekterende og utførende.
GIS (Geografisk informasjonssystem)

Arcon Prosjekt AS benytter GIS, kart og 3D-modellering for å analysere og presentere relevant informasjon på en lett kommuniserbar form. Vi har fokus på tilgjengelighet og kan tilrettelegge for medvirkning i forbindelse med arealplanprosesser.

 • Vi tilbyr oppdragsgivere webbaserte 3D-løsninger for å kommunisere ulike deler av planprosessen helt fra idé via regulering og frem til ferdigstilt utbygging.
 • Vi integrerer også BIM i modeller hvor publikum interaktivt kan studere utbyggingsforslaget sammen med eksisterende miljø, studere sol/skygge-virkning av planlagt bygg og blant annet se på planløsninger i bygget.
Regulering

Reguleringsplanen er «siste nivå» i planhierarkiet, og baserer seg på en kommunes overordnede planer. En reguleringsplan er en samling av juridisk bindende dokumenter som benyttes som et styringsverktøy i kommunal planlegging.

En reguleringsplan består av et plankart med tilhørende planbestemmelser, planbeskrivelser, analyser og utredninger for et avgrenset område. Reguleringsplanen definerer rammer for hva som kan tillates på en eiendom, og gir byggerett til eier av en eiendom. Dette skaper en forutsigbarhet både for kommunen og den som ønsker å bebygge sin eiendom.

Kystsoneplan

Kystsoneplanlegging er planlegging etter plan- og bygningsloven i nære land- og sjøområder ut til en nautisk mil utenfor grunnlinjene.

En kystsoneplan bør ha som mål å sikre bærekraftig verdiskapning og vekst og utvikling av havbruksnæring.

Det utarbeides områderegulering for flere eiendommer, eller detaljregulering for enkelttiltak og mindre områder