GIS (GEOGRAFISK INFORMASJONSSYSTEM):

STEDFESTET INFORMASJON, GEOGRAFISKE INFORMASJONSSYSTEMER (GIS) OG VISUALISERING

Arcon er involvert i arealplanlegging på alle nivå. Informasjonsmengden er stor, og det kan være utfordrende å identifisere og formidle beslutningsrelevant informasjon på en god måte. Innhenting og sammenstilling av store mengder relevant stedfestet informasjon (geodata), analyse (f,eks sikt, endret solinnstråling, drenering, etc) og formidling (temakart, eiendomskart, 3D-modeller) benyttes for å sikre gode beslutningsgrunnlag for å oppnå overordnede arealplaner (kystsoneplaner og kommuneplaner) og detaljregulering (reguleringsplan).

Ved bruk av geografiske analyser er det også mulig å identifisere eventuelle utfordringer og nye muligheter som ikke er så enkel å avdekke uten å se flere datakilder i en sammenheng.

FORMIDLING PÅ EN LETTFATTELIG MÅTE

Arcon Prosjekt AS benytter GIS, kart og 3D-modellering for å analysere og presentere relevant informasjon på en lett kommuniserbar form. Vi har fokus på tilgjengelighet og kan tilrettelegge for medvirkning i forbindelse med arealplanprosesser.

  • Vi tilbyr oppdragsgivere webbaserte 3D-løsninger for å kommunisere ulike deler av planprosessen helt fra ide via regulering og frem til ferdigstilt utbygging.
  • Vi integrerer også BIM i modeller hvor publikum interaktivt kan studere utbyggingsforslaget sammen med eksisterende miljø, studere sol/skygge-virkning av planlagt bygg og blant annet se på planløsninger i bygget.