Energimerking

Arcon Prosjekt utfører energimerking av yrkesbygg.

Energimerking er obligatorisk for alle ved salg eller utleie av alle bygg.  Alle yrkesbygg over 1000 m2 skal alltid ha en gyldig energiattest.

Når bygget er energimerket, får du en energiattest som viser hvor energieffektivt bygget er, og hvilke energikilder som normalt benyttes til oppvarming. I tillegg får du en liste med forslag til tiltak som kan gjøre bygget mer energieffektivt.

Miljøkartlegging

Ved gjennomføring av tiltak i eksisterende byggverk skal det foretas en kartlegging av bygningsdeler, installasjoner og lignende som kan utgjøre farlig avfall etter avfallsforskriften. I forbindelse med rivning eller rehabilitering av bygg trer ofte krav om miljøsaneringsbeskrivelse inn.

En miljøsaneringsbeskrivelse er en sammenstilling av hvilke miljøfarlige stoffer og materialer som berøres av tiltaket, og hvilke mengder som må fjernes og behandles.

Miljøsaneringsbeskrivelsen sikrer at farlig avfall blir håndtert forsvarlig og verner helse og miljø fra å komme i kontakt med skadelige stoffer.

Vi utfører miljøkartlegging, utarbeider miljøsaneringsbeskrivelse og kan erklære ansvarsrett innenfor tiltaksklasse 1 og 2 for fagområdet miljøsanering, med funksjon som prosjekterende.

Energiberegning

Arcon Prosjekt utfører energiberegninger av bygninger etter NS 3031.

Med energiberegningsprogrammet Simien kan vi utføre dynamiske simuleringer av energibehov, validere inneklima og evaluere bygningen mot energikravene i TEK17 og NS 3700.